Staff

Management

 • Vadim Molotkovskiy

  Vadim Molotkovskiy

  GSM

  440-703-6105
  Email Me
  Vadim Molotkovskiy

  Vadim Molotkovskiy

  GSM

 • Al Borally

  Al Borally

  Sales Manager

  440-703-6125
  Email Me
  Al Borally

  Al Borally

  Sales Manager

 • Moe Bodair

  Moe Bodair

  Sales Manager

  440-703-8539
  Email Me
   Moe Bodair

  Moe Bodair

  Sales Manager

 • Michael Dorenkott

  Michael Dorenkott

  Sales Manager

  440-703-6099
  Email Me
  Michael Dorenkott

  Michael Dorenkott

  Sales Manager

 • Dylan Proctor

  Dylan Proctor

  Finance Director

  440-703-6091
  Email Me
  Dylan Proctor

  Dylan Proctor

  Finance Director

 • John Csizma

  John Csizma

  Finance Manager

  440-703-6079
  Email Me
  John Csizma

  John Csizma

  Finance Manager

 • James Puckett

  James Puckett

  Finance Manager

  440-714-7842
  Email Me
  James Puckett

  James Puckett

  Finance Manager

 • Mikelle Smith

  Mikelle Smith

  Finance Manager

  440-703-6094
  Email Me
  Mikelle Smith

  Mikelle Smith

  Finance Manager

Sales

 • Devin Manassa

  Devin Manassa

  Sales Professional

  440-292-4148
  Email Me
  Devin Manassa

  Devin Manassa

  Sales Professional

 • Omar Sabeiha

  Omar Sabeiha

  Sales Professional

  234-208-8829
  Email Me
  Omar Sabeiha

  Omar Sabeiha

  Sales Professional

 • Tej Singh

  Tej Singh

  Sales Professional

  440-703-6114
  Email Me
  Tej Singh

  Tej Singh

  Sales Professional

 • Gary Gerts

  Gary Gerts

  Sales Professional

  440-703-6097
  Email Me
  Gary Gerts

  Gary Gerts

  Sales Professional

 • Josh Mckinley

  Josh Mckinley

  Sales Professional

  330-470-0853
  Email Me
  Josh Mckinley

  Josh Mckinley

  Sales Professional

 • Adam Lillis

  Adam Lillis

  Sales Professional

  440-332-2508
  Email Me
  Adam Lillis

  Adam Lillis

  Sales Professional

 • Julius Mcgrady

  Julius Mcgrady

  Sales Professional

  440-703-6108
  Email Me
  Julius Mcgrady

  Julius Mcgrady

  Sales Professional

 • George Prediy

  George Prediy

  Sales Professional

  440-467-3416
  Email Me
  George Prediy

  George Prediy

  Sales Professional

 • Allyson Kappenhagen

  Allyson Kappenhagen

  Sales Professional

  440-292-4596
  Email Me
  Allyson Kappenhagen

  Allyson Kappenhagen

  Sales Professional

 • Michael Hudson

  Michael Hudson

  Sales Professional

  440-389-3642
  Email Me
  Michael Hudson

  Michael Hudson

  Sales Professional

 • Clarence Jones

  Clarence Jones

  Sales Professional

  440-703-6110
  Email Me
  Clarence Jones

  Clarence Jones

  Sales Professional

 • Jaime Vega

  Jaime Vega

  Sales Professional

  440-703-6086
  Email Me
  Jaime Vega

  Jaime Vega

  Sales Professional

 • Joseph Boyd

  Joseph Boyd

  Sales Professional

  440-292-4149
  Email Me
  Joseph Boyd

  Joseph Boyd

  Sales Professional

 • Matthew Monhart

  Matthew Monhart

  Sales Professional

  216-714-7852
  Email Me
  Matthew Monhart

  Matthew Monhart

  Sales Professional

 • Malik Spivey

  Malik Spivey

  Sales Professional

  440-703-6115
  Email Me
  Malik Spivey

  Malik Spivey

  Sales Professional

 • Jack Rogan

  Jack Rogan

  Sales Professional

  440-292-4599
  Email Me
  Jack Rogan

  Jack Rogan

  Sales Professional

 • Justin Robinson

  Justin Robinson

  Sales Professional

  440-703-6108
  Email Me
  Justin Robinson

  Justin Robinson

  Sales Professional

Service

 • Adrian Alvarado

  Adrian Alvarado

  Service Advisor

  440-292-4602
  Email Me
  Adrian Alvarado

  Adrian Alvarado

  Service Advisor

 • Zachary Caraballo

  Zachary Caraballo

  Service Advisor

  440-226-3896
  Email Me
  Zachary Caraballo

  Zachary Caraballo

  Service Advisor

 • Kathy Frye

  Kathy Frye

  Inventory Manager

  216-329-3859
  Email Me
  Kathy Frye

  Kathy Frye

  Inventory Manager

 • Patrick Goe

  Patrick Goe

  Inventory Manager

  216-329-3894
  Email Me
  Patrick Goe

  Patrick Goe

  Inventory Manager

Parts

 • Steve Rivera

  Steve Rivera

  Parts Advisor

  440-703-0841
  Email Me
  Steve Rivera

  Steve Rivera

  Parts Advisor

North Coast Mitsubishi Bedford 41.39585027028682, -81.54141860210824.